Sascha Smeets

Puur, Bijzonder & Mooi

Fotografie & schilderen zijn mijn passies, ik fotografeer vanuit mijn gevoel en schilder vanuit mijn intuïtie!
"Making Memories"

Workshop maak en lees je eigen “Soulcards”

Bij Atelier Sascha Smeets in Zeist

Vind je het leuk om jezelf op een ontspannen en gezellige manier beter te leren kennen én om creatief bezig te zijn? Doe dan mee met de intuïtieve en creatieve workshop ‘Soulcards in Zeist’, gebaseerd op de methode van SoulCollage®.

Tijdens deze workshop kies je uit allerlei tijdschriften intuïtief de afbeeldingen die jou om een of andere reden aanspreken. Door deze te knippen, scheuren en plakken maak je met deze afbeeldingen jouw eigen prachtige soulcards. Ook als je niet creatief bent, zul je ervaren hoe ook jij mooie kaarten kunt maken. Vervolgens ontdek je in een klein groepje ook nog de betekenis van jouw kaart.
Doel: een gezellige workshop met verrassende inzichten over jezelf!

25 euro pp dit is inclusief materialen, koffie, thee en iets lekkers.

(optioneel na afloop verse soep & brood of bubbels & borrelhapje 5 euro per persoon extra

Kom gezellig met vriendinnen, collega's of familie naar mijn atelier.

Minimaal 3 personen-maximaal 6 personen

Locatie; Lyceumlaan 7 in Zeist (gratis parkeren)

Aanmelding: kan telefonisch of via de mailSuperleuk als je erbij bent!Atelier Sascha Smeets

Lyceumlaan 7

Zeist

06-29456138

saschasmeets1968@gmail.com

Algemene Voorwaarden


Wanneer u graag een fotoshoot of workshop wilt reserveren bij Sascha Smeets Fotografie
dan zal ik er natuurlijk alles aan doen om u een superleuke en mooie fotoshoot te bezorgen!
Om ervoor te zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt, wil ik u vriendelijk vragen om vooraf
de onderstaande algemene voorwaarden door te lezen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aan de hand van de informatie welke u gelezen heeft,
dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen of mailen naar;
Sascha Smeets Fotografie
Mobiel; 06-29456138
E-mail; saschasmeets1968@gmail.com


Graag tot ziens!

Algemene Voorwaarde
Sascha Smeets Fotografie.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Sascha Smeets fotografie

en haar opdrachtgevers. Sascha Smeets Fotografie

accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere

partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven

de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan

uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover

zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze

algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst

van Sascha Smeets Fotografie


2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door Sascha Smeets Fotografie gemaakte totale reiskosten voor haar

werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en

worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,39

per kilometer met een minimum totaal bedrag van € 10,-

Binnen Zeist geen reiskostenvergoeding, buiten Zeist wel reiskostenvergoeding, starttarief min. 10,- euro.

3. Totstandkoming reservering

3.1 Een reservering komt tot stand op het moment dat de

opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal

een aanbod van Sascha Smeets Fotografie aanvaardt.

3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en

in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Sascha Smeets Fotografie

alvorens een reservering te maken.

3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan

druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte

offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen na ontvangst

hiervan, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige opdrachten.


4. Betaling

4.1 Alle genoemde fotografie activiteiten op de website van Sascha Smeets Fotografie zijn exclusief 21% BTW

4.2 Bij het reserveren van een behandeling dient 25% vooraf

aanbetaald te worden na ontvangst van de factuur

4.3 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na de

factuurdatum plaats te vinden.


5 Opzegging, beëindiging en

opschorting van de overeenkomst

5.1 Gereserveerde opdrachten kunnen door opdrachtgever

tot de 7e dag vóór de opdracht kosteloos worden

geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden

gerestitueerd.

5.3 Indien een gereserveerde opdracht volledig wordt

geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende

annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de

opdracht 25%.

b) Bij annulering vanaf de 2e dag t/m de dag van de

opdracht 50%.


6. Overmacht

5.1 In geval van overmacht, waaronder ziekte kan Sascha Smeets Fotografie

te allen tijden de opdracht gedeeltelijk

of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig

aangepast.

5.2 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Sascha Smeets Fotografie

niet tot schadevergoeding aanspreken


7. Aansprakelijkheid en schade

7.1 De zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren.

7.2 Sascha Smeets Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van

welke aard dan ook, ontstaan doordat Sascha Smeets Fotografie is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/

of niet volledige gegevens.

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het uitvoeren

van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij

Sascha Smeets Fotografie worden ingediend.

7.4 Sascha Smeets Fotografie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst

mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de

hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten

zijn aan opzet of grove schuld vanSascha Smeets Fotografie

en die

krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke

verkeer geldende normen niet aan Sascha Smeets Fotografie

kunnen worden toegerekend.


8. Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere

overeenkomst die tussen de klant en Sascha Smeets Fotografie

bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding

van de overeenkomst tussen Sascha Smeets Fotografie en de

opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het

gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door

de Nederlandse rechter.

9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat

zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in

onderling overleg te